Göteborg
Våren 2020

KVÄLLSKURS

KOMPETENS I KULTURELLA MÖTEN:

Bemötande i vardagen såväl som heder och svåra värdekrockar

Tre tisdagskvällar under våren 2020 arrangerar Religionsvetarna en kvällskurs på temat kompetens i kulturella möten.

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med personer med olika kulturella och religiösa bakgrunder och vill utveckla dina kunskaper, ditt förhållningssätt och dina färdigheter inom kulturella möten. Kursen passar också dig som har ett allmänt intresse för integration och kulturella möten. Inga förkunskaper krävs. 

   

 Syftet med kursen är att: 

 • Ge ökade kunskaper om grundläggande kulturella skillnader. Det kan exempelvis handla om klanen, släkten och familjens betydelse för många människor, och vad som händer i mötet med ett byråkratiskt statsamhälle som Sverige. 
   

 • Belysa förändringar i familjestrukturer vid migration. Hur påverkas föreställningar om manligt och kvinnligt? Vad händer med barnen?
   

 • Bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, stärka kompetens och medvetenhet, samt ge praktiska verktyg i möten och bemötande. Vi diskuterar olika sätt att skapa förtroende.
   

 • Ge vägledning i svåra värde- och normkrockar. Deltagarna får utifrån konkreta övningar stärka sin förmåga att hantera mångkulturella dilemman. Hur ska man göra när religionsfriheten krockar med arbetsplatsregler? Eller när tolerans för kulturella uttryck krockar med jämställdhetsnormer?
   

 • Stärka kompetens om hederskulturella normer och värderingar. Vi berör olika sätt att hantera och motverka hedersrelaterad utsatthet. 

Plats: Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg
 

Tid: 18/2, 25/2, 3/3
18:00 - 20:00

Pris: 995 kr, ex. moms
(alla tre kvällarna är inkluderade i priset)

- Fika ingår

Anmäl dig här: 

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. 

logotyp_svartvit_tag.png

Betalningsvillkor

Faktura på hela kursbeloppet utgår från första utbildningstillfället 18/2-2020, med 30 dagars betalningsvillkor.

Avanmälan

Eventuell avanmälan meddelas till Religionsvetarna (kurs@religionsvetarna.se) och är kostnadsfri till och med 10/2-2020. För avanmälningar senare än 10/2-2020 utgår fakturering med fullt belopp.

Kontakta oss om du har frågor

KURSBESKRIVNING

 

Kväll 1 - 18/2-2020, 18:00-20:00
Grundläggande perspektiv på kulturella möten

 

Klanen, släkten och familjens betydelse
Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

 

Interkulturell kommunikation
Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. Hur är det möjligt att förstå varandra över kulturgränserna? Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbal respektive icke-verbala kommunikationsformer, muntliga och skriftliga språkkulturer, samt så kallade hög- och lågkontextkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.

 

Kväll 2 - 25/2-2020, 18:00-20:00
Migration, kulturbyte och värdekrockar

 

Familjen i migration
Vi lyfter familjens omvandling i en migrationssituation och utmaningar som kan dyka upp i mötet med Sverige. Hur förändras könsrollerna inom familjen, med delvis nya roller för män respektive kvinnor? Och hur påverkas relationen mellan barn och föräldrar? Vi diskuterar hur maktbalansen inom familjen kan skifta när man kommer till ett nytt sammanhang och vilka konsekvenser detta kan medföra.

 

Värde- och normkrockar i kulturmötet
Vad kan en ”svensk” kultur innebära, och vilka utmaningar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vi diskuterar tillsammans med deltagare vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet.

Är det önskvärt att ha separata tider för kvinnor och män i simhallar med hänvisning till kulturella eller religiösa skäl? Kan en arbetsgivare kräva att anställda hälsar genom att ta i hand? Vi behandlar kulturella möten med underliggande värdekrockar och knepiga gränsdragningsproblem. Hur ska man göra när religionsfriheten krockar med arbetsplatsregler? Eller när tolerans för kulturella uttryck krockar med jämställdhetsnormer? Vi ger exempel på olika förhållningssätt, samt deras för- och nackdelar.

Kväll 3 - 3/3-2020, 18:00-20:00
Svårare kulturella möten: heder, familjen och kollektivet

 

Hederskulturella normer och värderingar i klansamhället
Grupphedern är den kulturella grund som klansamhället vilar på. Vi granskar närmare vad heder kan innebära i relation till begreppet skam, samt belyser vilka roller män och kvinnor förväntas spela för att upprätthålla familjen och släktens heder. Vi ger också exempel på hur lag och ordning upprätthålls i hederskulturer genom hänvisning till sedvanerättens principer.

Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck
Vi berör olika sätt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Deltagarna får själva arbeta med och diskutera olika konkreta tänkbara fall i mindre grupper. Vi presenterar och diskuterar metoder, verktyg och förhållningssätt. Exempelvis diskuterar vi hur man möter människor som lever under hot och kontroll. Vad är viktigt att tänka på, och vilka fallgropar bör man undvika? Syftet är att utifrån några konkreta övningar stärka kompetens i mötet med människor med bakgrund i hederskulturella sammanhang.