KONFERENS

Arbetsmarknad, kulturmöten & integration

SKELLEFTEÅ 25/3-2020
Tillsammans med Region Västerbotten

Oavsett varifrån människor kommer och oavsett vilka erfarenheter, identiteter och tillhörigheter de bär med sig, är det viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara i Sverige. Många som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige saknar de formella yrkeskrav som krävs för ett arbete som motsvarar deras kompetens. Andra besitter kompetenser som är svåra att matcha mot den svenska arbetsmarknaden. Konferensen syftar till att bidra med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och arbetsmarknadsetablering.

 

Syftet med konferensen är att

 

 • Belysa begreppen mångfald och inkludering i relation till socialt ansvar, värdeskapande och affärsnytta.
   

 • Visa hur man på strategisk nivå kan minska sysselsättningsgapet mellan inrikes– och utrikesfödda. Med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration. 
   

 • Visa på kulturella skillnader i synen på arbete utifrån ett normkritiskt perspektiv. Hur ser man på kvalifikationer/kompetenser i olika kulturer och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder, religion och status?
   

 • Tydliggöra arbetsmarknadens behov idag och i framtiden. Vilka branscher behöver anställa, och vilka konsekvenser får det för nyanländas etablering?
   

 • Ge konkreta verktyg som underlättar integration/inkludering på arbetsmarknaden. Exempelvis utifrån praktik, handledarskap, mentorskap, inkluderande ledarskap, samt inkluderande rekrytering.  
   

 • Belysa specifika utmaningar för utomeuropeiskt födda kvinnor. Exempel på utmaningar kan vara kulturella normer kopplade till kön och arbete, samt fysisk och psykisk ohälsa. Hur kan vi arbeta för att möta dessa utmaningar?
   

 • Region Västerbotten lyfter det lokala perspektivet på kompetensförsörjning i relation till etablerandet av Northvolts fabrik i Skellefteå kommun.

logotyp_svartvit.png
RegionVästerbotten_logotyp_218x50.png

Plats:
Quality Hotel Skellefteå Stadshotell

 

Tid: 25/3-2020
Registrering & fika: 9:15-9:45
Konferens: 9:45-16:00
 

Pris: 1995 kr (ex. moms)

- Lunch  och fika ingår

Anmäl dig här: 

Avanmälan

Eventuell avanmälan meddelas till konferens@religionsvetarna.se och är kostnadsfri till och med 10/3-2020. För avanmälningar senare än 10/3-2020 utgår fakturering med fullt belopp.

Kontakta oss om du har frågor

DISPOSITION & INNEÅLL

Registrering & fika: 9:15-9:45

Konferens: 10:00-16:00

Lunch: 11:45-12:45

09:15 – 09:45 Registrering & fika

 

09:45 – 10:35 Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

 

10:35 – 10:45 Paus

 

10:45– 11:45 Synen på arbete
Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Vi diskuterar kultur- och religionsmöten i arbetslivet.  Vad uppfattas som arbete, hur ser man på kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder och status? Vilka utmaningar uppstår med den svenska arbetsmarknaden och majoritetskulturens normer? Momentet fokuserar på kulturvariationer när det kommer till synen på arbete och försörjning.  

11:45 – 12:45 Lunch

12:45 – 14:00 Arbetsmarknadsintegration
Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivåer i Sverige. Vad beror detta på? Vi diskuterar hur den svenska arbetsmarknaden har förändrats på relativt kort tid, samt vilka konsekvenser detta har fått för målgruppen utrikesfödda. Vi diskuterar hur man på strategisk nivå kan arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda – med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration.

 

Utifrån arbetsmarknadens- och välfärdsstatens strukturer synliggör vi också formella och informella hinder för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har lägst andel lågkvalificerade yrken i EU. Det medför höga krav på kompetens, kvalifikationer och språkkunskaper. En annan viktig aspekt inbegriper den svenska välfärdsstatens fokus på individen snarare än på kollektivet/familjen.

 

Tillsammans diskuterar vi strategier och metoder som kan underlätta för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande i yrkeslivet. Vi berör bland annat insatser för att stärka målgruppens humankapital, öka antalet kontaktytor till inrikes födda, hälsofrämjande aktiviteter och informationsinsatser, samt arbetsmarknadsinriktade insatser såsom språkstärkande praktik och mentorsprogram.

 

14:00 – 14:20 Fika/mingel

 

14:20 – 15:20 Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen - värde- och normkrockar
Svenska arbetsplatser präglas av majoritetskulturen på olika sätt; allt från normer kring ”fikakultur”, till föreställningar om lämpliga arbetskläder, mattraditioner, sätt att hälsa och ”naturliga” ledighetsdagar (lördag och söndag). Hur kan man på en arbetsplats arbeta inkluderande och respektfullt i mötet med personer från andra kulturella och religiösa bakgrunder? Och hur ska man i sin yrkesroll förhålla sig till de utmaningar som kan uppkomma i en mångkulturell eller mångreligiös miljö? Vi ger exempel på situationer där det är viktigt att fatta välgrundade beslut. En grundläggande fråga handlar om i vilken mån det är möjligt att ge utrymme för religiösa och kulturella önskemål, preferenser och föreställningar på olika platser och inom olika yrkesroller. Hur gör man exempelvis när det gäller ledighet vid religiösa högtider, eller i samband med bön? Hur kan man hantera ett önskemål om speciella arbetskläder utifrån religiösa eller kulturella skäl?

 

Vi behandlar också kulturella möten med underliggande värdekrockar och knepiga gränsdragningsproblem. Kan en arbetsgivare kräva att anställda hälsar genom att ta i hand? Och hur ska man göra när religionsfriheten krockar med arbetsplatsregler, eller när tolerans för kulturella uttryck krockar med jämställdhetsnormer? Utifrån fallbeskrivningar ger vi exempel på olika förhållningssätt, diskrimineringslagens relevans, samt vikten av reflektion kring värden och normer på arbetsplatsen.

 

15:20 – 15:30 Paus

 

15:30 – 16:00 Arbetsmarknad i ett lokalt perspektiv – rekrytering och förberedelser för kommande anställningar
Byggandet av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommun kommer att sätta hård press på arbetsmarknaden i Regionen. Dels behöver fabriken anställa ett omfattande antal personer inom själva verksamheten, och dels kommer såväl offentlig verksamhet som den privata sektorn att behöva nyrekrytera för att möta de nya behov som uppstår i Regionen.


Region Västerbotten kommer att ta upp det arbete man utför i dagsläget med samarbetspartners gällande den stora utmaningen som man ser när det gällande kompetensutveckling i området. 
 

Utifrån de stora utmaningarna framöver när det gäller kompetensförsörjning ser vi ett behov att integrera människor från andra regioner och möta detta med effektiva insatser.