KONFERENS

MIGRATION, INTEGRATION OCH SAMARBETE

En dag om tillitsbaserad styrning, svensk arbetsmarknad,
interkulturell kompetens, samt Mellanöstern

Kristianstad

12/5-2020
Samarbetsbolaget & Religionsvetarna

Samarbetsbolaget och Religionsvetarna arrangerar konferens på tema migration, integration och samarbete. Under dagen har du som deltagare möjlighet att själv välja den hel- eller halvdag som bäst motsvarar dina behov och intressen.

 

Följande fyra kurser är tillgängliga:

  • Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden: vad försvårar målgruppens etablering på arbetsmarknaden, och hur man kan arbeta för att motverka detta. (Förmiddag)
     

  • Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL): TSL verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. (Förmiddag)
     

  • Mellanöstern i fokus: kunskapshöjande kurs med fokus på Mellanöstern som bland annat lyfter värderingar, sociala strukturer och konflikter. (Eftermiddag)
     

  • Interkulturell kompetens: kunskap om olikheter (mellan länder och kulturer), samt förhållningssätt och strategier för att hantera olikheterna. (Eftermiddag)

samarbetsbolaget.png
logotyp_svartvit-a.png

Valbara kurser

Förmiddag

Eller

Eftermiddag

Eller

Plats:
Quality Hotel Grand Kristianstad

 

Tid: 12/5-2020
Registrering: 8:30-9:00 / 12:30-13:00
Heldag: 9:00-16:00

Halvdag: 9:00-12:00 / 13:00-16:00
 

Pris heldag: 1995 kr (ex. moms)

Pris halvdag: 1295 kr (ex. moms)

- Fika ingår vid hel– och halvdag
- Lunch ingår vid heldag

Anmäl dig här: 

Avanmälan

Eventuell avanmälan meddelas till konferens@religionsvetarna.se och är kostnadsfri till och med 17/4-2020. För avanmälningar senare än 17/4-2020 utgår fakturering med fullt belopp.

Kontakta oss om du har frågor

Om Samarbetsbolaget

Samarbetsbolaget grundades 2010, först som ett gemensamt varumärke och sedan som aktiebolag. Våra fokusområden är konflikthantering, mångfald, interkulturell kompetens och processledarskap. Vi arbetar med perspektiven individ, grupp, samhälle. Det vi är på insidan lyser igenom i våra handlingar på utsidan.
 

Det som knyter oss samman är visionen om att bidra till ett samhälle där människor värderas utifrån sina inre egenskaper snarare än sina yttre. Där vi alla har möjligheten att bli den bästa versionen av oss själva.

Om Religionsvetarna

Religionsvetarna består av sex personer varav fem föreläsare. Föreläsarna är utbildade vid Göteborgs universitet, har god ämneskunskap och många års erfarenhet av att föreläsa. Tillsammans har de erfarenheter från studier i länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina. Religionsvetarna utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och utbildningarna kräver inga särskilda förkunskaper. Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör migration, integration och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap kan tillämpas praktiskt.

DISPOSITION & INNEÅLL

Registrering: 8:30-9.00 / 12:30-13:00

Fika/mingel: 9:50-10:10 / 14:50-15:10

Lunch: 12:00-13:00

Vad är Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL)?
(Samarbetsbolaget)

 

Syftet med passet är att lyfta, belysa och ge en översiktsbild av vad Tillitsbaserad styrning och ledning är. Vi varvar föreläsning, reflektion och fördjupningsuppgift. TSL handlar om styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Vi tittar på den utredning (SOU2018:38) och de resultat som gjorts av Tillitsdeligationen med utgångspunkt i ledning och medledarskap i offentlig sektor.
 

Varje beslutsnivå bör i TSL aktivt verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Detta kan ses som en ledningsfilosofi och som ett svar på att styrprincipen New Public Management. Vi tittar på detta utifrån omvärldsbevakning och trend, bort från stuprörstänk och mot ett mer agilt förhållningssätt.
 

Vi genomför en Workshop kring de 7 Vägledande principerna för Tillitsbaserad ledning och styrning.  Vi bearbetar dessa genom att reflektera över våra respektive organisationer /arbetsplatser – vad av detta gör vi idag? Vad kan och vill vi börja göra? Vad kan vi/vill vi göra mer av? Vilka risker finns med detta?
 

Vi avslutar med att titta framåt. Är detta användbart på er arbetsplats? Och om så är fallet: Vad kan var och en av oss göra utifrån det tillitsbaserade förhållningssättet i sin arbetsvardag? Deltagarna kommer även få med sig tips för vidare arbete och inläsning.

Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden
(Religionsvetarna)

Utifrån arbetsmarknadens- och välfärdsstatens strukturer synliggör vi formella och informella faktorer som påverkar utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har lägst andel lågkvalificerade yrken i EU. Det medför höga krav på kompetens, kvalifikationer och språkkunskaper. Samtidigt är många utomeuropeiskt födda kvinnor lågutbildade, eller saknar utbildning som motsvarar kraven på den svenska arbetsmarknaden. En annan viktig aspekt inbegriper den svenska välfärdsstatens fokus på individen snarare än på kollektivet/familjen.

Vi lyfter även kulturella hinder i samband med vård. Fysisk och psykisk ohälsa förekommer oftare bland utomeuropeiskt födda kvinnor än inrikes födda. Olika kulturella föreställningar och förhållningssätt till ohälsa kan medföra utmaningar i vårdsituationen. I förlängningen bidrar det till ytterligare hinder vid etableringen på arbetsmarknaden. Vilka strategier finns för att bemöta den sortens utmaningar?

Starka värderingar gällande kvinnans roll som omsorgsfunktion i familjen tenderar att leda till ett lägre arbetskraftsdeltagande. Vad finns det för metoder för att stärka synen på arbetskraftsdeltagande för dessa kvinnor och deras omgivningar? Vi lyfter kunskapshöjande insatser som exempelvis interkulturell kompetens och sociala insatser såsom exempelvis temakvällar, gruppaktiviteter och familjecentraler.

I workshopen diskuterar vi tillsammans strategier och metoder som kan underlätta för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande i yrkeslivet. Vi berör bland annat insatser för att stärka målgruppens humankapital, öka antalet kontaktytor till inrikes födda, hälsofrämjande aktiviteter och informationsinsatser, samt arbetsmarknadsinriktade insatser såsom språkstärkande praktik och mentorsprogram.

Mellanöstern i fokus
(Religionsvetarna)

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Med utgångspunkt i Syrien ger vi en kort övergripande bild av aktuella religiösa, politiska och sociala förhållanden i Mellanöstern. Varför beslutar sig människor för att lämna Mellanöstern? Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse? Vi belyser även i korthet konflikter i regionen som har särskild betydelse i relation till Sverige.

Med särskilt fokus på etnicitet, religion och kön belyser vi kultur och sociala relationer i Mellanöstern. Hur ser relationen individ kontra kollektiv ut? Vad innebär giftermål för män respektive kvinnor? Vi lyfter även synen på HBTQ. Religion har ofta stor betydelse för människors liv i Mellanöstern. Vi ser därför närmare på hur religion relaterar till olika aspekter av livet. Hur influerar religionstillhörighet relationen mellan människor? När utgör religion en skiljelinje mellan människor, och när gör den det inte.

Hur ser situationen för människor från Mellanöstern ut i Sverige? Med utgångspunkt bland syrier berör vi kulturkrockar samt föreställningar om svensk kultur. Här lyfter vi även hur utbildningens kunskaper kan verka som praktiska verktyg i Sverige i det vardagliga arbetet i mötet med människor från Mellanöstern.

Interkulturell kompetens
(Samarbetsbolaget)

Mångfald och kulturmöten är något som präglar det svenska samhället. Sedan millennieskiftet har antalet utrikesfödda ökat från 11% till 20% och invånarna i dagens Sverige kommer från 202 olika födelseländer. Denna förmiddag om interkulturell kompetens handlar dels om kunskap om olikheter (mellan länder och kulturer) och dels om förhållningssätt och strategier för att hantera olikheterna. Upplägget är interaktivt med diskussionspass och kortare övningar och deltagarna kommer att få med sig en rad konkreta exempel, handfasta tips och tankeväckande frågeställningar.

Vi inleder med att gå igenom det interkulturella förhållningssättet till kulturmöten och hur vårt eget agerande kan främja eller motverka goda möten. Vi kommer här att beröra ämnen som självkännedom, etnocentrism och normer.

Under kunskapsdelen av den interkulturella kompetensen och går vi igenom kulturbegreppet och kulturskillnader. Referenspunkten är svensk kultur och vad många nyanlända upplever som annorlunda i mötet med Sverige. Exempelvis kommer vi att beröra aspekterna makthierarkier, tillit och social integration.

Vi avslutar förmiddagen med att prata om kulturkrockar och värdekonflikter som en av utmaningarna i kulturmöten. Exempelvis går vi iigenom en rad dilemmasituationer samt diskuterar hur vi kan förhålla oss till dessa.

Deltagarna kommer att få med sig material och tips för hur de kan arbeta vidare med frågorna på hemmaplan.