Allmänna villkor

Tillämpningsområde och definitioner

Dessa Allmänna Villkor gäller för de utbildningstjänster som Religionsvetarna utför åt kundföretag vilka fortsättningsvis benämns som Kunden. Religionsvetarna avser InKultura AB, org. nr. 559284-4616, som härefter kallas för Religionsvetarna.

Med utbildningstjänster avses de utbildningar genom vilka Religionsvetarna utbildar Kunden, eller tredje part, mot betalning (”Utbildning”). De personer som erhåller Utbildning benämns fortsättningsvis för Deltagare.

Avtal om Utbildning

1.1   Kunden ska inför varje beställning av Utbildning ange erforderlig och korrekt information om den Utbildning som ska tillhandahållas, dess längd, omfattning och/eller andra omständigheter som är särskiljande för varje Utbildning och av betydelse för Religionsvetarnas genom-förande av Utbildningen. Ändrade förhållanden ska omgående meddelas Religionsvetarna.

1.2   Kunden ska inför varje Utbildning även ange vilka krav som ställs på undervisande person såsom utbildning, yrkeskunskap eller annan erfarenhet samt andra faktorer som bör beaktas med hänsyn till bästa resultat av Utbildningens genomförande.

1.3   Religionsvetarna ska i möjligaste mån klargöra och redovisa för Kund vilka av Kundens angivna kriterier som varje Utbildning uppfyller samt om det i övrigt föreligger omständighet av vikt som Kunden bör ta del av och som Religionsvetarna är medvetet om.

1.4   Religionsvetarna ansvarar för att, mot bakgrund av erhållen information från Kund samt överenskomna krav enligt punkten 1.5 nedan, leverera den Utbildning som parterna har avtalat om.

1.5   Beställd Utbildning bekräftas av Religions-vetarna genom ett Kontrakt med precisering av följande information:

-         Utbildningens art,

-         Utbildningens omfattning,

-         Utbildningens pris,

-         Utbildningens överenskomna krav, och

-        Utbildningens längd.

1.6   Av Kontraktet ska också framgå villkor för av- eller ombokning. Har inget angetts i Kontraktet ska följande gälla:

-         Vid av- eller ombokning inom tre (3) månader före Utbildningens första dag ska Kunden ersätta Religionsvetarna med 100% av Utbildningens pris.

1.7   Om Kunden inte godkänner Kontraktet, ska Kunden senast inom fem (5) kalenderdagar från mottagandet av Kontraktet meddela Religionsvetarna det.

1.8   Vid överenskommelse om förändrad Utbildning ska ett nytt Kontrakt enligt punkt 1.5 skickas.

1.9   Har inte ett sådant meddelande som anges i punkten 1.7 ovan lämnats ska ett bindande avtal anses ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår Kontraktet och dessa Allmänna Villkor.

1.10 Vid eventuell bristande överensstämmelse mellan Kontraktet och dessa Allmänna Villkor har Kontraktet företräde.

Pris och betalning

1.11 Utbildningens pris anges exklusive moms såtillvida inte Utbildningen är momsbefriad.

1.12 Om inget annat framgår av Kontraktet ska betalning erläggas mot faktura med 30 dagars betalningstid från Utbildningens genomförande.

1.13 För det fall Kunden ska betala traktamenten, logi och andra kostnadsersättningar till Religionsvetarna ska det framgå av Kontraktet.

1.14 Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Utbildningens utförande

1.15 Religionsvetarna har alltid rätt att efter samråd med Kunden byta ut undervisande personal.

1.16 Vid oplanerad frånvaro, t.ex. sjukdom, hos undervisande personal har Religionsvetarna rätt, i mån av tillgänglig kompetens, att tillhandahålla en lämplig ersättare för Utbildningen. Religionsvetarna ansvarar inte för de eventuella skador, inklusive försening av arbete, som Kunden kan drabbas av i anledning av oplanerad frånvaro hos undervisande personal.

Reklamation och påföljd vid fel

1.17 Eventuella fel eller brister hänförliga till Religionsvetarnas ansvar för Utbildning ska skriftligen reklameras till Religionsvetarna så snart felet eller bristen blivit känt för Kunden. Fel eller brist som upptäcks av Kunden efter det att Utbildning har slutförts ska skriftligen reklameras senast inom tio (10) kalender-dagar efter det att Utbildningen har slutförts.

1.18 Den skriftliga reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning.

1.19 Religionsvetarna ska ges tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen genom att ersätta Utbildning mot vilken reklamation riktats, innan Kund framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag.

1.20 Krav på skadestånd eller prisavdrag ska framställas skriftligen dock senast inom tre (3) veckor från det att Utbildning, vartill kravet hör, avslutats.

1.21 Sker inte reklamation och framställs inte krav inom föreskriven tid, och på föreskrivet sätt, förlorar Kunden sin rätt att göra påföljd gällande i anledning av felet eller bristen.

Rättigheter, film- och fotoförbud m.m.

symbol_färg.png

Rättigheter, film- och fotoförbud m.m.​

1.22 Religionsvetarna innehar såväl ägande-rätten som de immateriella rättigheterna till innehållet i Utbildningar och utbildnings- material.

1.23 Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för Deltagarna och får inte mång-faldigas eller distribueras till någon annan om inte det skriftligt överenskommits med Religionsvetarna i förväg.

1.24 Digital Utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt betalning om inte det skriftligt överens-kommits med Religionsvetarna i förväg.

1.25 Utbildning får inte dokumenteras eller spridas genom ljud- och, eller bildupp-tagning, om inte det skriftligt överens-kommits med Religionsvetarna i förväg.

1.26 Det åligger Kunden att i förväg informera Deltagarna om de förbud som följer av punkten1.22-1.26 ovan samt den påföljd som följer av punkten 1.27-1.28 nedan.

1.27 Vid Kundens eller Deltagares brott mot de förbud som följer av punkten 1.22-1.26 ovan ska Kund vid anfordran från Religions-vetarna till Religionsvetarna omedelbart utge ett vite om 100 000 kronor i varje enskilt fall.

1.28 Vitet ska inte begränsa Religionsvetarnas rätt att begära ersättning motsvarande faktisk skada från Kund om och i den utsträckning skadan skulle överstiga vites-beloppet, eller i övrigt vidtaga rättsliga åtgärder i anledning av brottet mot punkten1.22-1.26 ovan.

Teknisk utrustning, lokal och klimat

1.29 Kunden svarar för att tillhandahålla adekvat teknisk presentationsutrustning så som mikrofon/mygga, projektor, ljud och ljus samt att tillse att den lokal som tillhandahålls är avsedd, och lämplig för, att tillhandahålla Utbildning i.

Ansvarsbegränsning

1.30 Innehållet i Utbildning och utbildnings-material är inte avsett att vara uttömmande eller tillräckligt för att utgöra grund för Kund eller Deltagare att fatta beslut i konkreta frågor utifrån. Underlaget är endast ämnat att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning.

1.31 Innehållet i Utbildning och i utbildnings-material är baserat på utbildarens egen kunskap och erfarenhet, tolkning av aktuell forskning och information som är tillgänglig och aktuell vid tiden då Utbildningen hålls och materialet upprättades. Forskning och information till vilka innehållet i Utbildning och material refererar, kan ändras över tid. Religionsvetarna kan inte garantera att den information som presenteras vid en Utbildning eller i utlämnat material är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad.

1.32 Religionsvetarna friskriver sig från allt ansvar för skada som Kund eller Deltagare kan lida när informationen från en Utbildning eller det material som lämnas ut tillämpas. För det fall Religionsvetarna av någon anledning skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

1.33       Religionsvetarna friskriver sig från allt ansvar för skada som Kund eller Deltagare kan lida och som beror på att bristfällig teknisk utrustning, lokal eller klimat har tillhandahållits av Kund.

Befrielsegrunder

1.34 Religionsvetarna får inställa eller skjuta upp en Utbildning på grund av händelse som inträffar, och som Religionsvetarna inte rimligen kunnat förutse, och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Utbildningen. Exempel på sådan händelse är förseningar i allmänna kommunikationer, vägolyckor, plötsliga väderomslag m.m.

1.35 Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

1.36 Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 1.34-1.35 ovan bedöms föreligga underrätta motparten. Är Utbildningen ännu efter tre (3) månader uppskjuten ska Utbildningen inställas om inte parterna enas om annat. Om Utbildningen ställs in äger Religionsvetarna rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

Tillämplig lag och tvister

1.37 Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna villkor. Tvist ska lösas i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.