HEDERSRELATERAT VÅLD & FÖRTRYCK: HALVDAG

Bakgrund: Hederskulturella normer och värderingar i klansamhället

Grupphedern är den kulturella grund som klansamhället vilar på. Vi granskar närmare vad heder kan innebära i relation till begreppet skam, samt belyser vilka roller män och kvinnor förväntas spela för att upprätthålla familjen och släktens heder. Vi ger också exempel på hur lag och ordning upprätthålls i hederskulturer genom hänvisning till sedvanerättens principer.


Lagar, rättigheter och organisationer

Vi ger exempel på svenska lagar som är viktiga att känna till när man arbetar mot hedersförtryck. Ämnet placeras i ett rättighetsperspektiv utifrån människorättsdeklarationer, samt barnkonventionen. Vi lyfter också några exempel på olika typer av aktörer som arbetar med hedersproblematik i Sverige idag. Utifrån vilka utgångspunkter arbetar de?

Workshop heder (flexibla pauser)

Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck
Vi berör olika sätt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Deltagarna får själva arbeta med och diskutera olika konkreta tänkbara fall i mindre grupper. Vi presenterar och diskuterar metoder, verktyg och förhållningssätt. Exempelvis diskuterar vi hur man möter människor som lever under hot och kontroll. Hur fungerar bestraffningar, och vilka typer finns det? Vad är viktigt att tänka på, och vilka fallgropar bör man undvika?


Syftet med workshopen är att utifrån några konkreta övningar stärka kompetens i mötet med människor med bakgrund i hederskulturella sammanhang.