VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM: HELDAG

Ideologi

Vad kännetecknar ideologierna hos våldsbejakande högerextremism, islamism, och den autonoma miljön? Hur ser utbredningen ut i Sverige idag? Vad finns det för likheter/skillnader mellan de tre miljöerna? Vi lyfter exempel från organisationer som Nordiska Motståndsrörelsen, Antifascistisk Aktion och Islamiska Staten.


Propaganda

Vilka typer av propaganda använder man inom de olika miljöerna, och hur sprids den? Vi ser närmare på vilka målgrupper de olika miljöerna riktar sig till, samt vilka metoder man använder för att nå dem.


Aktivism

Hur kommer de olika miljöerna till uttryck genom aktiviteter och brott, och mot vem/vilka riktas attentat? Vi lyfter konkreta exempel för att visa på likheter och skillnader, och tittar på distinktionen mellan gruppbaserad aktivism och så kallade ”ensamvargar”.

Förklaringar till radikalisering

Varför kan människor tänka sig att utföra våldshandlingar mot civila mål? Vi lyfter sociala och psykologiska förklaringsmodeller som ger en bild av hur radikaliseringsprocessen kan se ut. I fokus ligger exempelvis upplevd marginalisering och diskriminering, formandet av en svartvit världsbild, samt avhumanisering. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan de olika miljöerna.
 

Preventiva insatser

Hur kan man arbeta mot radikalisering? Utifrån konkreta exempel belyser vi olika typer av åtgärder, insatser och praktiskt arbete riktat mot radikaliseringsproblematik.
 

Workshop/övning

Med hjälp av begrepp/verktyg från föreläsningarna analyserar deltagarna textmaterial. Materialet ger en inblick i de våldsbejakande miljöerna utifrån människor som tillhör eller har haft kontakt med dem. En genomgripande analys av materialet medför att deltagarna på egen hand lär sig att se nyanserna i en radikaliseringsprocess. Vad bör man vara uppmärksam på?