HEDERSRELATERAT VÅLD & FÖRTRYCK: KURSUPPLÄGG

Till kursen inkluderas även diskussionsmaterial som skickas ut mellan varje utbildningstillfälle, kontakta oss för exempel.

HALVDAG 1:

Grundutbildning

Bakgrund: klanen, släkten och familjens betydelse

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Uppfostran och familjetyper

Vi diskuterar  kulturella likheter och skillnader i synen på uppfostran. Hur ser man på barn och unga inom olika kulturer? Och vilken uppgift har familjen? Ämnet berörs utifrån kollektivism/individualism, könsnormer, samt olika familjetyper.

Migration och familjemönster bland afghaner och syrier

Vi fokuserar på familjemönster bland syrier afghaner. Vad är viktigt i syriska och afghanska familjer jämfört med den svenska? Finns det skillnader mellan stad och landsbygd? Kopplat till familjefrågor lyfter vi familjerätten. Vilka juridiska rättigheter har män och kvinnor? Hur förhåller man sig till vårdnadsfrågor? Vidare ser vi närmare på det offentliga sociala livet och relationer mellan män och kvinnor i den miljön.

Migrationens villkor: politiska & sociala förhållanden

Beställare väljer ett av följande fyra länder i fokus: Afghanistan, Syrien, Somalia eller Eritrea. Vi ger en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden. Varför beslutar sig människor för att lämna landet? Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse?

HALVDAG 2:

Hedersrelaterat våld & förtryck

Heder i Sverige – från Fadime till idag

Mordet på Fadime Sahindal 2002 satte igång en större debatt om hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige – en debatt som snart blev väldigt infekterad. Bör fenomen som hedersmord och kvinnlig könsstympning förstås mot bakgrund av en specifik kultur, eller bör de snarare uppfattas som uttryck för en mer generell global patriarkal maktordning? Och vad innebär egentligen begreppet kulturrelativism?

Lagar, rättigheter och organisationer

Vi ger exempel på svenska lagar som är viktiga att känna till när man arbetar mot hedersförtryck. Ämnet placeras i ett rättighetsperspektiv utifrån människorättsdeklarationer, samt barnkonventionen. Vi lyfter också några exempel på olika typer av aktörer som arbetar med hedersproblematik i Sverige idag. Utifrån vilka utgångspunkter arbetar de?

HBTQ och heder i det mångkulturella Sverige

Många nyanlända HBTQ-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Hur kan vi arbeta för att bli bättre i mötet? Vi belyser hur Sverige på relativt kort tid har gått från exkludering och förföljelse till ökad acceptans när det gäller synen på alternativa sexuella orienteringar. Vi diskuterar ämnet även i relation till Sveriges omvandling från kulturell enhet till ett mångkulturellt och mångreligiöst landskap. Vad innebär det att tillhöra en religiös eller kulturell minoritetsgrupp i Sverige idag och samtidigt ha en sexuell orientering som strider mot majoritetsnormen i den egna gruppen såväl som i det svenska samhället?

HALVDAG 3:

Workshop

Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vi berör olika sätt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Deltagarna får själva arbeta med och diskutera olika konkreta tänkbara fall i mindre grupper. Vi presenterar och diskuterar metoder, verktyg och förhållningssätt. Exempelvis diskuterar vi hur man möter människor som lever under hot och kontroll. Hur fungerar bestraffningar, och vilka typer finns det? Vad är viktigt att tänka på, och vilka fallgropar bör man undvika?

 

Syftet med workshopen är att utifrån några konkreta övningar stärka kompetens i mötet med människor med bakgrund i hederskulturella sammanhang.