ARBETSMARKNAD & INTEGRATION: HALVDAG

Synen på arbete

​Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Föreläsningen lyfter synen på arbete, hur ser man på kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder, religion och status? Det senare granskas utifrån ett normkritiskt perspektiv och vi synliggör likheter och skillnader kopplade till föreställningar i en svensk majoritetskultur. Hur kan vi arbeta för att främja likabehandling?

 

Arbetsmarknadsintegration – introduktion till ämnet

​Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivåer i Sverige. Vi tittar på hur man på strategisk nivå kan arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda – med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration.

Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

​Utifrån arbetsmarknadens och välfärdsstatens strukturer synliggör vi formella och informella hinder för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har lägst andel lågkvalificerade yrken i EU. Det medför höga krav på kompetens, kvalifikationer och språkkunskaper. Samtidigt är många utomeuropeiskt födda kvinnor lågutbildade, eller saknar utbildning som motsvarar kraven på den svenska arbetsmarknaden. En annan utmaning är hur den svenska välfärdsstaten snarare lägger fokus vid individen än vid kollektivet/familjen. För utomeuropeiskt födda kvinnor kan det orsaka problem utifrån ett jämställdhetsperspektiv.


Vi lyfter även kulturella hinder i samband med vård. Fysisk och psykisk ohälsa förekommer oftare bland utomeuropeiskt födda kvinnor än inrikes födda. Kulturella föreställningar och förhållningssätt till detta som avviker från det svenska vårdsystemet, medför ibland utmaningar i vårdsituationen. I förlängningen bidrar det till ytterligare hinder vid etableringen på arbetsmarknaden. Vilka strategier finns för att bemöta den sortens utmaningar?


Starka värderingar gällande kvinnans roll som omsorgsfunktion i familjen tenderar att leda till ett lägre arbetskraftsdeltagande. Vad finns det för metoder för att stärka synen på arbetskraftsdeltagande för dessa kvinnor och deras omgivningar?